Bases Premi Llibreter

Bases Premi Llibreter
Gremi de Llibreters de Catalunya
Bases Premi Llibreter

Bases Premi Llibreter

  1. Presentació

El  Premi  Llibreter  és  un  guardó,  organitzat  pel  Gremi  de  Llibreters  de  Catalunya,  que atorguen les llibreries de Catalunya. Té per objectiu destacar i reconèixer  la qualitat i la significació de determinats títols per afavorir-ne la difusió mitjançant la seva promoció a les llibreries.

  1. Categories

El Premi Llibreter es divideix en cinc categories: Premi Llibreter de Literatura catalana

Premi Llibreter d’Altres literatures

Premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat

Premi Llibreter d’Infantil i Juvenil de Literatura catalana

Premi Llibreter d’Infantil i Juvenil d’Altres literatures

  1. Selecció de les obres

La Comissió Organitzadora proposarà un Comitè de Lectura i Selecció d’obres per a cada categoria (tret dels dos premis infantil i juvenil, que tindran un sol Comitè). Cada comitè estarà format per 5 persones, representatives de la diversitat llibretera del Gremi i amb reconeixement professional en relació a les diverses categories del Premi.

Les obres hauran de complir amb els requisits i l’esperit del premi, és a dir, que destaquin per la seva temàtica, pel tractament literari i per la seva qualitat. Uns llibres que, enmig de la gran oferta disponible, mereixin una atenció més gran per tal que, gràcies a la tasca de prescripció de les llibreries, arribin a nous lectors. Això es farà amb els següents criteris:

3.1.  Cada Comitè de Lectura i Selecció escollirà, de les seves lectures, un mínim de 10 i un màxim de 15 obres, a partir de les quals debatrà per a una selecció final de 3 títols per a cada categoria, entre gener i maig de l’any en curs. Aquesta selecció haurà de ser aprovada per majoria absoluta (és a dir, un mínim de 3 vots).

3.2.  Hauran de ser obres la primera edició de les quals s’hagi publicat dins del període comprès entre l’1 d’abril de l’any anterior i el 31 de març de l’actual (per al 2020, primer any d’aplicació d’aquestes bases reformades, el termini és del 2 de maig de

2019 al 31 de març de 2020), amb independència que hi hagués abans una altra edició traduïda en una altra llengua.

  • La Comissió Organitzadora, amb  el  suport  de  la  Secretaria Tècnica  del  Gremi, avaluarà la selecció d’obres a fi que les propostes es facin d’acord amb els criteris i l’esperit d’aquestes bases.
  • La Comissió Organitzadora podrà establir per a cada edició un reglament intern de funcionament que estableixi, entre d’altres, el calendari de tasques i llurs termini.

3.3.  Un cop els Comitès hagin escollit la selecció final d’obres, la Secretaria Tècnica, que n’aixecarà acta, la farà conèixer a totes les llibreries agremiades de ple dret per tal que procedeixin a votar-ne la guanyadora de cada categoria. En cas d’empat, el comitè corresponent decidirà. Aquesta votació es farà en un termini acotat de temps, que  determinarà  la  Comissió  Organitzadora,  i  a  cada  llibreria  (entesa  com  a empresa, no per nombre d’establiments) li correspondrà un vot per categoria. La Secretaria Tècnica vetllarà pel compliment estricte d’aquest sistema de participació i de la validesa de les votacions.

3.4.  Les obres guanyadores seran les que obtinguin més vots. Un cop tancada la votació, la Comissió Organitzadora farà conèixer la selecció de 3 títols per categoria i l’obra premiada en cadascuna en les rodes de premsa que es programin.

3.5.  Les  llibreries  agremiades  es  comprometen  a  donar  suport  a  la  campanya  de promoció del Premi Llibreter, de les obres guanyadores i de la selecció final sobre la qual les llibreries del Gremi hauran votat.

  1. Comissió Organitzadora

4.1. Es constitueix una Comissió Organitzadora, formada per tres llibreters en actiu, amb llarg recorregut professional, que vetllarà pel compliment de les bases del Premi i s’encarregarà, conjuntament amb la secretaria tècnica, de preparar l’acte de lliurament dels premis. La Secretaria Tècnica donarà el suport que li demanin tant la Comissió com els Comitès de Lectura i Selecció o la Junta directiva. Serà present, sense vot, a les reunions en què se la reclami.

4.2. Qualsevol qüestió que pugui sorgir en la interpretació de les bases del Premi serà resolta per la Comissió Organitzadora, amb el vistiplau de la Junta directiva. A proposta del comitè executiu, cada 3 anys -amb la possibilitat d’1 any prorrogable, se’n canviarà un membre. Qui es doni de baixa no podrà repetir en el càrrec fins transcorreguts 2 anys de la seva sortida. Els membres sortints de la comissió són responsables de traspassar la informació i la bona pràctica dels anys anteriors.

4.3.  Per acord de la Comissió Organitzadora, els membres dels Comitès de Lectura i Selecció seran escollits en base a dos criteris: la seva experiència i capacitat de tria d’obres  mereixedores  dels  premis,  d’acord  amb  els  objectius  generals  abans esmentats, i l’acreditació del bon fer en l’ofici llibreter. En aquest sentit, caldrà, a part de ser membres agremiats, una antiguitat de mínim tres anys des de l’obertura de  l’establiment  o  una  activitat  professional  acreditada  en  d’altres  llibreries  per aquest mateix període.

  • Els membres escollits signaran una declaració responsable conforme no tenen cap vinculació professional amb altres agents del món del llibre (editorials, distribuïdores, agències literàries…) que pugui comprometre i/o posar en dubte la seva neutralitat, com també el compromís d’assistència obligada a les reunions.

 

4.4.  Cada any els Comitès renovaran dos dels seus membres a proposta de la Comissió Organitzadora. Sempre continuaran, per tant, tres dels seus components d’un any al següent. El criteri de selecció per abandonar els comitès serà el de major antiguitat i en cas de coincidència es realitzarà per sorteig. Un membre que s’hagi donat de baixa no  podrà tornar a ser membre de cap dels jurats fins transcorreguts dos anys de la seva sortida. A criteri de la Comissió es poden tenir en compte circumstàncies excepcionals que, pel bon funcionament del Premi, modifiquin  aquesta periodicitat

4.5.  La Comissió vetllarà perquè cadascun dels membres dels comitès pugui expressar la seva opinió i defensar-la amb igualtat de condicions i ple respecte envers els altres membres.

4.6. Els membres de la Comissió i dels Comitès signaran un document de compromís de confidencialitat  respecte  de  les  deliberacions  i  de  les  obres  seleccionades  i premiades, fins que aquestes es facin conèixer en roda de premsa.

4.7.  Tant  la  tria  del  Comitè  com  el  resultat  de  la  votació  de  les  llibreries  seran inapel·lables.

  1. Lliurament deI Premi Llibreter

5.1. Es farà en un acte públic, obert a tothom, el mes de juny de l’any en curs en un espai que proposarà la Comissió Organitzadora i que aprovarà la Junta Directiva, el qual s’anunciarà amb prou antelació.

5.2. En el decurs de la vetllada també s’homenatjarà, com és tradicional, els llibreters i llibreteres amb 35 anys de dedicació ininterrompuda a l’ofici.

  1. Vigència de les bases

6.1.  Qualsevol  modificació  de  bases  haurà  de  ser  aprovada  per  la  Junta  directiva  i ratificada pels agremiats, sigui en assemblea o per votació digital.

Experiència i innovació en la comunicació editorial